Vanshraj Singh Sisodiya
( District Merrit Toppers)

93.67 %

Pranjal Thakur
( District Merrit Toppers)

91.67%

Sneha Charpota
D/o Dinesh Charpota

81.67 %

Prahlad Kumar
S/o - Bhushan Singh

75.33